fbpx

Rychlý kontakt: 605 182 622, info@dancingcrackers.cz

GDPR

Poučení subjektu údajů zpracování osobních údajů

I.

Správce
Dancing Crackers s.r.o. a Spolek DC (dále jen „Správce“) je

v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné načízení o ochraně osobních údajů“) správcem Vámi poskytovaných osobních údajů, na kterého se můžete obracet v případě dotazů či nesrovnalostí se zpracováním osobních údajů.

II.

Jaká práva máte v pozici subjektu zpracování 1. Právo na informace

a. Podle článku 13 obecného nařízené o ochraně osobních údajů máte právo požadovat od Správce přístup k informacím o Vás, neboli k Vašim osobním údajům, které Správce zpracovává.

2. Právo na přístup

a. Podle článku 15 obecného nařízené o ochraně osobních údajů máte právo získat od Správce potvrzení o tom, jestli zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud jsou Vaše osobní údaje opravdu zpracovávány, máte právo k nim získat přístup společně
s následujícími informacemi:

 1. účely zpracování;

 2. kategorie dotčených osobních údajů;

 3. přříemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;

 4. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

 5. existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

 6. právo podat stížnost u dozorového úřadu;

 7. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány

  od subjektu údajů;

 8. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,

  uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

3. Právo na opravu

 1. Podle článku 16 obecného nařízené o ochraně osobních údajů máte právo požadovat po Správci opravu osobních údajů, které se Vás týkají.

 2. Správce musí tuto opravu učinit bez zbytečného odkladu.

c. Máte právo také na doplnění neúplných osobních údajů, popřípadě poskytnutí dodatečného souhlasu.

 1. Právo na výmaz (být zapomenut)

  1. Podle článku 17 obecného nařízené o ochraně osobních údajů máte právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal Vaše osobní údaje, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

   i. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

   ii. odvolal/a jste udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

   iii. vznesl/a jste námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 obecného nařízené o ochraně osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo jste vznesl/a námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 obecného nařízené o ochraně osobních údajů;

   iv. Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
   v. Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené

   v právu Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce

   vztahuje.

  2. To, co je uvedeno pod bodem a. výše, se neuplatní, pokud je zpracování Vašich

   osobních údajů nezbytné:

   1. a)  pro výkon práva na svobodu projevu a informace;

   2. b)  pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva

    Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, pokud by jím byl Správce pověřen;

   3. c)  z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;

   4. d)  pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či

    historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1

    obecného nařízené o ochraně osobních údajů;

   5. e)  pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 2. Právo na omezení zpracování

  1. Podle článku 18 obecného nařízené o ochraně osobních údajů máte právo na to, aby Správce omezil zpracování v kterémkoli z těchto případů:

   i. pokud byste popáral/a přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost Vašich osobních údajů ověřit; ii. zpracování je protiprávní a Vy byste odmítl/a výmaz Vašich osobních údajů a

   žádal/a byste místo toho o omezení jejich použití;
   iii. Správce již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, avšak Vy

   byste je požadoval/a pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; iv. vznesl/a-li byste námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 obecného

   nařízené o ochraně osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné

   důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

  2. pokud bylo zpracování omezeno podle bodu a. výše, mohou být tyto Vaše osobní

   údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého jejího členského státu.

6. Oznamovací povinnost Správce ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

a. Podle článku 19 obecného nařízené o ochraně osobních údajů Správce má povinnost oznámit jednotlivým příjemcům Vašich osobních údajů, jimiž byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, že došlo k opravě, výmazu nebo omezení zpracování provedené
v souladu s článkem 16, čl. 17 odst. 1 a článkem 18, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce Vás informuje o těchto příjemcích, pokud to Vy požadujete.

 1. Právo na přenositelnost osobních údajů

  1. Podle článku 20 obecného nařízené o ochraně osobních údajů máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl/a Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce, kterému jste osobní údaje poskytl/a, bránil, a to v případě, že:

   1. Správce zpracovává Vaše osobní údaje na základě souhlasu podle čl. 6. odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebo na základě smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů; a

   2. zpracování se provádí automatizovaně.

  2. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle odstavce a. máte právo na to,

   aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to

   technicky proveditelné.

  3. Toto právo nelze uplatnit na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve

   veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen. Taktéž jím

   nesmí být omezeno právo jiné osoby.

 2. Právo vznést námitku

a. Podle článku 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízené o ochraně osobních údajů, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce Vaše osobní údaje dále nebude zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

9. Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování

 1. Podle článku 22 obecného naříízení o ochraně osobních údajů máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.

 2. To neplatí, pokud je rozhodnutí:

  1. nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem;

  2. povoleno právem Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu Vašich práv a svobod a oprávněných zájmů;

  3. založeno na Vašem výslovném souhlasu.

10. Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů

 1. Z článku 34 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, že pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení Vašich osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, má Správce povinnost Vám toto porušení bez zbytečného odkladu oznámit.

 2. Oznámení podle předchozího odstavce se však nevyžaduje, je-li splněna kterákoli z těchto podmínek:

  1. Správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita, zejména taková, která činí tyto Vaše osobní údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako je například šifrování;

  2. Správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro Vaše práva a svobody podle odstavce výše se již pravděpodobně neprojeví;

  3. vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí.

   III.

   Jak můžete tato práva uplatnit?

1. Právo podat stížnost k dozorovému úřadu

 1. Podle článku 77 obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte právo, aniý by byly dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno některé z ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 2. Tímto dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

 3. Dozorový úřad, kterému byla Vaše stížnost podána, Vás informuje o pokroku v řízení

  stížnosti a o jeho výsledku, jakož i o možnosti soudní ochrany podle článku 78 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.